חוק הספורט, התשמ"ח- 1988
בהצעת החוק מבהיר המחוקק את הרקע לחקיקת החוק: "זה שנים מורגש הצורך
בהסדרת מספר היבטים של הפעילות הספורטיבית בדרך של חקיקה."
מטרת החוק הינה להסדיר מספר נושאים מרכזיים:
 הבטחת בריאותם של העוסקים בפעילות ספורט
 העמדת מתקני ספורט קיימים לרשותם של הספורטאים וכן הקצאת שטחים חדשים
לפעילות ספורט ולהקמת מתקני ספורט
 הסדרת התקנונים הפנימיים של גופי ספורט ומוסדות השיפוט שלהם
 חיוב גופי ספורט בניהול פנקסי חשבונות והבטחת הפיקוח על כך

לקריאה בהרחבה >>>
מצגת יורם תאונות ספורט